home / cases / nieuw-prinsenland maakt slim hergebruik van restwater suiker unie

Nieuw-Prinsenland maakt slim hergebruik van restwater Suiker Unie

Voor de glastuinbouw is continue beschikbaarheid van zoetwater van een zeer goede en betrouwbare kwaliteit van essentieel belang; voor de productie én om in het kader van de zuiveringsplicht zo min mogelijk te hoeven lozen. Maar niet overal is ruimschoots water van goede kwaliteit voor handen. In het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland in Dinteloord bijvoorbeeld.

Effluent van suikerfabriek omgezet naar gietwater

In het ruim 200 hectare grote food-cluster Nieuw-Prinsenland is er beperkte zoetwateraanvoer en brak grondwater. In droge perioden biedt conventionele opvang van hemelwater in grote bovengrondse bassins onvoldoende soelaas. Dat vroeg om een slimme oplossing. Codema ontwikkelde een innovatief systeem, waarbij tijdelijke wateroverschotten in de ondergrond worden opgeslagen en bij latere vraag worden teruggewonnen. De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) koos ervoor om effluent van de naastgelegen suikerfabriek van Suiker Unie te benutten. Van september tot en met januari worden de aangevoerde bieten verwerkt tot suiker, een proces waarbij vooral veel water vrijkomt. Dit water kan met een aanvullende zuivering worden omgezet naar hoogwaardig zoetwater. Tijdens de bietencampagne wordt het effluent van de naastgelegen suikerfabriek in grote volumes omgezet naar gietwater.

 

In tijden van waterschaarste aan behoeften voorzien

Water is dus in ruime mate beschikbaar, maar niet op het moment dat de glastuinbouwbedrijven het vooral nodig hebben. Dat probleem belemmert vaak (her)gebruik van zoet water. Codema Systems Group ontwikkelt succesvolle innovatieve systemen voor aquifer storage and recovery (ASR). Bij ASR worden via grondwaterputten tijdelijke wateroverschotten in de ondergrond opgeslagen en bij latere vraag teruggewonnen.

Waterbuffer Nieuw Prinsenland

Waterbuffer Nieuw Prinsenland

Jack Vink, projectleider bij Codema Systems Group vertelt hierover: „Bij de grotere bedrijven zijn de bassins meestal beperkt in hun opslag om tijdens het voorjaar en de zomer in de behoeften te voorzien. In de wintermaanden, wanneer de teeltwisseling plaatst vindt, valt ook het meeste water. Het is dan ook goed om alternatieven te hebben om dit in de grond op te slaan en het te onttrekken tijdens het voorjaar en de zomer zodat in tijden van schaarste toch in de behoefte kan worden voorzien.”

 

Bovengrondse ruimte nauwelijks belast

Om het aangeboden effluent te ontvangen en vrij van luchtinsluitingen met gecontroleerde druk richting het ASR-puttenveld te voeren is door Codema Systems Group een volledig geautomatiseerde installatie ontworpen. Hier wordt het water via de putten geïnfiltreerd. Bij vraag wordt het opgeslagen water met in de putten hangende onderwaterpompen weer teruggevoerd richting de installatie. Hier wordt vervolgens met een hydrofoor de vijf kilometer lange distributieleiding op constante druk gehouden en kunnen gebruikers (glastuinbouw en industrie) bij vraag water afnemen. De schaarse bovengrondse ruimte wordt hierbij nauwelijks belast.

Door middel van aquifer storage and recovery (ASR) is in Nieuw-Prinsenland de brug geslagen tussen de beschikbaarheid van gezuiverd effluent van de suikerfabriek en de vraag naar dit hoogwaardige zoetwater bij de lokale glastuinbouw en industrie. Een mooi voorbeeld van duurzaam gebruik van water.

Dit project is uitgevoerd door KWR Watercycle Research Institute en de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM). De technische realisatie van het ASR-systeem is uitgevoerd door Codema Systems Group.

Bron: Bloemisterij juli 2018

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meer weten over Codema? Meld u aan voor de nieuwsbrief.

    Thank you for your Interest
    You can download the whitepaper via the button below.